LUXERA Gayrimenkul, genel inşaat faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, şirket varlıklarına ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için uluslar arası standartlar ve ulusal yasal gereklilikler doğrultusunda aşağıdaki ilkelere göre hareket eder. Bu ilkelerin faaliyet sahalarımızda görev yapan tüm personelimizin katılımıyla ve sürekli gelişimini hedefleyerek uygulanmasını ve uygulatılmasını LUXERA Gayrimenkul üst yönetimi olarak kabul ve taahhüt eder.


İnşaat sektörü kapsamında gerçekleştirilebilecek tüm faaliyetlerin İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili tehlikelerini, çevresel boyutlarını ve alınması gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, önemli çevre boyutlarını tanımlayarak değerlendirme sonuçlarına göre çevre kirliliğini önlemek, tolere edilebilir risk seviyelerini tanımlayarak risk değerlendirme çalışmasını tamamlamak. Bu değerlendirme sonucuna göre, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tamamen önlemek veya kaza olasılığını minimum düzeye indirmek için gereken önlemleri almak, aldırmak ve bunları yaparken yürürlükteki İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelik gereklerine tam olarak uymak, işverenler ve üçüncü taraflardan gelecek İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili taleplerine uymak, mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek gerçekleştirmek, LUXERA Gayrimenkul olarak tüm çalışanlarımızı; İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemi el kitabı, ilgili dokümanları, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek, bu politika kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve günün şartlarına göre revize edilmesi için çalışmaları ve politikaları yönetim tarafından sürekli gelişme anlayışı içerisinde düzenli olarak gözden geçirmek.

Politikamızın sonucu LUXERA Gayrimenkul olarak; İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli prestij hedefimiz olarak görmekteyiz. Bu konudaki temel prensibimiz "ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE"dir.